glass

Prilagođavamo vaše poslovanje sa hemikalijama i biocidnim proizvodima aktuelnoj zakonskoj regulativi.

icon

AB Chem Consulting

Preduzeće AB Chem Consulting d.o.o. pruža sve usluge savetovanja koji su u vezi sa važećim Zakonom o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11), Zakonom o biocidnim proizvodima(,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11) i pratećim podzakonskim aktima.

Vršimo sve usluge savetnika za hemikalije prema zakonskoj regulativi o hemikalijama i biocidnim proizvodima.

Prilagođavamo vaše poslovanje sa hemikalijama i biocidnim proizvodima aktuelnoj zakonskoj regulativi u Republici Srbiji.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

AB Chem Consulting pruža sve usluge potrebne za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima, kao i pratećih podzakonskih akata.

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati ovde.
Adresa

Dr. Agostina Neta 26/41
11073 Novi Beograd, Srbija

Telefon

064 129 0 668

e-mail

babovica@yahoo.com